Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Vård och omsorgsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta med att bemöta människors behov i vårt samhälle och skapa livskvalité?

Vi möter alla utmaningar i samhället, ibland behöver personer extra hjälp och stöd, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt. Efter genomgången utbildning får du en yrkesexamen motsvarande/till undersköterska.

Från hösten 2023 ska gymnasieskolans yrkesprogram ge grundläggande behörighet till högskola och universitet.

I 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) regleras att en elev på vård- och omsorgsprogrammet inte får välja bort kursen svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Eleven får välja bort svenska 3, eller svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

Att möta människan

Genom att välja att studera Vård och Omsorgsprogrammet blir du en av de viktigaste personerna som en människa möter inom vården. Det är när vi blir beroende av någon annan som vi som människa får insikt av all den hjälp och stöd som finns i vårt samhälle. Betydelsen av engagerade medarbetare inom vård och omsorgsyrken som hjälper oss igenom de svåraste stunderna och också finns vid vår sida i många glädjeämnen och framsteg.

Du arbetar med personer som behöver dig allra mest

Den insats som våra sjuksköterskor, logopeder, arbetsterapeuter, omsorgspersonal och personliga assistenter utför, kan vara både livsavgörande och något som skapar livskvalité och livsglädje. Medicinsk forskning och beprövade metoder har kommit långt för att lindra och läka.

Att se det friska - Salutogent synsätt

Emmabodamodellen är till viss del unik, där äldreomsorgen väljer att se det friska hos patienten, det skapar delaktighet för den enskilde. Arbetsmodeller där det finns små arbetslag som besöker den enskilde genomsyrar även utbildningen som knyter an till verksamheten inom kommunorganisationen.

Eleverna får under utbildningen utföra de arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, så som personlig vård för den enskilde, medicintekniska uppgifter samt flera administrativa och sociala uppgifter som kan behövas för att tillgodose den enskildes behov.

Vård och Omsorgsprogrammet

Något som genomsyrar undervisningen på programmet är samtal och diskussioner om det professionella bemötandet, som är så viktigt när du arbetar med människor.

Vård och Omsorg är ett yrkesprogram, därför varvas teori med praktiska moment på skolan. Varje läsår ingår det apl (arbetsplatsförlagt lärande) för att kunna utveckla dina yrkeskunskaper, minst 15 veckor fördelat på 3 år. Då följer man en handledares schema på en arbetsplats och inom olika verksamheter, kommunal omsorg (äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning) samt hälso-och sjukvård, (sjukhus eller hälsocentral). Förutom apl kan studiebesök vara ett sätt att få inblick i kommande yrkesliv eller studier vid universitet eller högskola.

Specialisering inom Vård och Omsorgsprogrammet

I samband med läsårsstarten 2021 implementeras i hela Sverige en ny version av Vård och Omsorgsprogrammet för alla elever som börjar årskurs 1. Programmet har inte några inriktningar, men ger möjlighet att specialisera sig under utbildningens gång. Det finns ett stort stöd i branschen och programmet är också kopplat till Vård och Omsorgs College.

Yrkesförberedande

Hos oss på Vilhelm Mobergsgymnasiet har du alltid möjlighet att välja till kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet, om du direkt efter gymnasiet eller längre fram vill läsa vidare på högskola eller universitet.

Körkortsstipendiet

När och för vem gäller körkortsstipendiet?

- För elever som går på Vilhelm Moberggymnasiets Vård- och Omsorgsprogram
- 10 000 kr att användas till körkortsutbildning tidigast i december under årskurs 2
- Värdebeviset gäller endast under elevens studietid på Vilhelm Mobergsgymnasiet

Vilka krav ställs på eleven?

- Giltigt körkortstillstånd
- Hög närvaro
- Utifrån individuella förutsättningar goda skolprestationer
- Godkända programgemensamma kurser
- Godkänd APL i åk 1 och under höstterminen i åk 2
- Drogfrihet
- Obligatoriskt deltagande på TEMA-dagar som anordnas av skolan
- Trafiklektioner skall ske på fritid eller håltimmar

Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod:
Antal Poäng: 2 500-2 700

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma 

900

Engelska 5 

100

Engelska 6

100

Historia 1a1 

50

Idrott o hälsa 1 

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a

100

Religionskunskap 1 

50

Samhällskunskap 1a1  

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen 

1 300

Anatomi och fysiologi 1 

50

Anatomi och fysiologi 2 

50

Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2 

100

Gerontologi och geriatrik 

100

Hälso- och sjukvård 1 

100

Hälso- och sjukvård 2 

100

Omvårdnad 1 

100

Omvårdnad 2 

100

Psykiatri 1 

100

Psykiatri 2 

100

Psykologi 1 

50

Samhällskunskap 1a2 

50

Social omsorg 1 

100

Social omsorg 2 

100Programfördjupning 

200

Etik och människans livsvillkor

100

Vårdpedagogik och handledning

100Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100